Cel

CELE

Rada Seniorów w Darłowie, zwana dalej „Radą”, zrzesza przedstawicieli osób starszych  oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.

Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny w sprawach ważnych dla starszych mieszkańców Darłowa.

Celem działania Rady Seniorów w Darłowie jest integracja, wspieranie i reprezentowanie  ludzi starszych, w szczególności w społeczności lokalnej.

 

ZADANIA RADY SENIORÓW

 • ścisła współpraca z władzami miasta przy rozstrzyganiu o oczekiwaniach i potrzebach ludzi starszych,
 • przedstawienie propozycji w zakresie możliwości wspierania osób starszych oraz inicjowanie działań na rzecz seniorów,
 • monitorowanie potrzeb darłowskich seniorów
 • współpraca z organizacjami i instytucjami zajmującymi się problemami seniorów
 • wydawanie opinii i formułowanie wniosków, służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów,
 • zgłaszanie uwag do aktów prawa miejscowego,
 • wspieranie działań mających na celu upowszechnianie współpracy Miasta Darłowo ze środowiskiem osób starszych,
 • informowanie społeczności o szczególnych kierunkach działalności podejmowanych przez służby miejskie i partnerów pozarządowych na rzecz środowiska seniorów,
 • umacnianie międzypokoleniowych więzi społecznych,
 • przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie ich autorytetu,
 • profilaktyka i promocja zdrowia seniorów,
 • informowanie mieszkańców miasta o określonych działaniach podejmowanych przez jednostki organizacyjne miasta i organizacje pozarządowe na rzecz środowiska seniorów. 

 Organizacje pozarządowe w Darłowie

 

 Budżet obywatelski Miasta Darłowo

 

Darłowska Karta Dużej Rodziny